Afrika-Führer

série: Géo politique Afrique
éditeur: Tesch B.
auteur: Tesch B.
classement: biblio508
année: 1971
format: broché N&B
état: TBE
valeur: 5 €
critère:
remarques: deutsches Buch

Afrika-Führer für Selbstfahrer
- Vorbereitung, Durchführung,
Routen-Beschreibung, die Pan Africana
(Hoggar, Tanezrouft, Kufra-Oasis,
Nairobi-Route, Kampala, Dar es Salaam)

interessante Afrika-Fahrten
aber datiert 1971

couvertures:
Copyright 2008 - 2024 G. Rudolf